• 8000 Székesfehérvár Becskereki u. 29.
 • Nyitva: Bejelentkezés alapján

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁSZF

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül közzétételre, nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
A weboldal működésével, rendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.


Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.zsirbontasbudapest.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen
ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://ultrahangzsirbontas.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

1. Szolgáltatók adatai:

PRIME CORP Kft.
A cég székhelye:
8000 Székesfehérvár, Becskereki utca 29.
A cég fióktelepe(i):
1123 Budapest, Alkotás utca 35. alagsor 2. ajtó

Cégjegyzékszám:07-09-034667
Adószám: 32265002-1-07

primecorpkft<kukac>gmail.com
Bankszámla: OTP 11736006-21490956


Alapvető rendelkezések:
1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2. A jelen Szabályzat 2012. január 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
5. A megvásárolt Ultrahangos bérletek felhasználásának határideje a fizetéstől számított:
4 alkalmas bérlet: 4 hónap
8 alkalmas bérlet: 6 hónap

Dióda lézer bérletek felhasználási ideje 1év.

6. A megvásárolt bérlet, vagy vendégkártya visszaváltására, vagy a fennmaradó alkalmak összegének a visszatérítésére semmilyen indokkal nincs lehetőség.
7. A Felhasználó adatai
8. Felhasználó jelszavának tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
9. Felhasználó kijelenti, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg Szolgáltató weboldalán. Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.

Online bejelentkezés szabályzata

Lemondási/módosítási feltételek:

A kezelés időpontja előtt 48 órával van lehetőséged az időpontot módosítani vagy lemondani. 48 órán belüli lemondás esetén 5.000Ft rendelkezésre állási díjat számolunk hozzá a következő kezelésedhez és ezután csak előleg megfizetése esetén tudsz időpontot foglalni.

 • Amennyiben a fenntartott időpontban valamilyen okból nem tudsz megjelenni a helyszínen, kérjük időben jelezd felénk! Tekintettel arra, hogy az átszervezés időbe telik, a lemondás / időpont módosítás díjmentesen a lefoglalt időpont előtt 48 órával lehetséges.
 • Válaszhatsz új időpontot a visszaigazó emailben taláható Időpont módosítás gomb segítségével, emailben az [email protected] címen, vagy SMS-ben a +36 30 098 1281 számon. Kérünk a 24 órán belüli módosítást telefonon vagy SMS-ben jelezd felénk.
 • Próbakezelés, illetve bérlet vásárlása esetén a teljes összeg fizetendő az első kezelés alkalmával. 8 alkalmas bérlet vásárlása esetén lehetőség van 2 részletben való fizetésre.
 • Megkérünk arra, hogy legyél mindig PONTOS, mert ha elkésel annyival kevesebb lesz majd a kezelésedre szánt idő, illetve ha előbb jössz, akkor megzavarod a másik vendég kezelését.
 • A megvásárolt bérletek felhasználásának határideje a fizetéstől számított:
  2 alkalmas próbakezelés: 2 hónap
  4 alkalmas bérlet: 4 hónap
  8 alkalmas bérlet: 6 hónap
 • A megvásárolt bérlet, vagy vendégkártya visszaváltására, vagy a fennmaradó alkalmak összegének a visszatérítésére nincs lehetőség, viszont minden további nélkül átruházható.
 • Adataidat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk tovább!
 • Szépkártyát is elfogadunk!
 • *Próbakezelésre maximum 2 alkalommal lehet jönni, de szolgáltatásonként csak egyszer vehető igénybe.)
 • Az árak forintban értendőek, és az Áfa-t tartalmazzák

Bejelentkezés menete:

A bioskin.salonic.hu weboldalon keresztül van lehetőség online bejelentkezésre.
1. Helyszín kiválasztása -> Szolgáltatás kiválasztása -> Időpont kiválasztása -> Személyes adatok megadása: Mobil szám, vezeték néz, kereszt név, email cím -> Foglalás elküldése.

Az online foglalás szolgáltatója a Salonic International Kft.

Adatkezetés

Fizetési lehetőségek:

Készpénzes: A megrendelt vendégkártyát vagy hűség kártyát a vásárló a szalon címén készpénzes fizetés után személyesen vesz át.
Utánvétes fizetés: A megrendelt vendégkártyát/hűség kártyát a vásárló postai küldeményként házhozszállítás után veheti át.
Banki átutalás: A megrendelt vendégkártyát/hűség kártyát a vásárló banki átutalással kiegyenlíti, majd személyese vagy postai úton veszi át.
Online bankkártyás fizetés: A megrendelt vendégkártyát/hűség kártyát a vásárló online bankkártyás fizetéssel rendezi. Fizetési szolgáltató Stripe
Szép Kártyák: Az alábbi szolgáltatók szép kártyáját fogadjuk el a szalonban: OTP szép, K&H szép, MBH szép kártya.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik, melynek eredményeképpen
Szolgáltató elektronikus üzenetben a Felhasználó e-mail címére küldi meg a visszaigazoló emailt a rendelésről.

Elállás joga
1. A fogyasztó és szolgáltató között kötött szerződésekről szóló, 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1)d) bekezdése alapján a Fogyasztót elállási jog nem illeti meg.
2. A Kormányrendelet hatályos szövege itt érhető el.
3. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
Vegyes Rendelkezések
1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte  volna el.
2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás  elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
4. Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje
1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
3. Szolgáltató az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Szerzői jogok
1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az ultrahangzsirbontas.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
2. Miután az ultrahangzsirbontas.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az ultrahangzsirbontas.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
3. Az ultrahangzsirbontas.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással és az idézés szabályait szem előtt tartva lehet.
4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domainneveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
5. Tilos továbbá az ultrahangzsirbontas.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a zsirbontasbudapest.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
6. A zsirbontasbudapest.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Adatvédelem
1. A megadott személyes adatokat a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően kezeljük. Adatkezelési tájékoztatónk elérhető az alábbi
linken: https://ultrahangzsirbontas.hu/adatkezelesi-tajekoztato/